Seminarium w zakresie dobrych praktyk i rozwiązań ICT oraz funkcjonowania e-urzędu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w seminarium

 

 

Szkolenie z zakresu współpracy jst z mieszkańcami oraz partnerami społecznymi

W dniu 31.07.2012r. w sali 204 odbędzie się szkolenie z zakresu współpracy jst z mieszkańcami i partnerami społecznymi. Szkolenie skierowane jest do pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

Warsztaty z zakresu e-PUAP

W dniach 20, 27 i 30.07.2012r. (termin do wyboru) w sali 204 odbęda się warsztaty z zakresu e-PUAP. Warsztaty skierowane są do pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

Szkolenie z zakresu zaciągania zobowiązań i dyscypliny finansów publicznych

W dniach 12 i 13.07.2012r. (termin do wyboru), w sali 204 odbędą się szkolenia z zakresu zaciągania zobowiązań i dyscypliny finansów publicznych. Szkolenia skierowane są do pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 


Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego i do składania ofert na:

„Organizację seminarium w zakresie dobrych praktyk rozwiązań ICT i funkcjonalności
e-urzędu w ramach projektu pn.: „Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego".

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowego seminarium w zakresie dobrych praktyk ICT oraz funkcjonowania e-urzędu dla grupy ok. 120-osobowej (w godzinach 8.00 – 16.00) w miesiącu sierpniu 2012r.

 

Podczas zaplanowanego seminarium zaprezentowane zostaną dobre praktyki dot. rozwiązań informatycznych/ elektronicznych w jst.

Na dwóch prowadzonych równolegle panelach, omówione zostaną:

I.       Dobre praktyki zarządzania w samorządzie powiatowym

II.     Funkcjonowanie e-urzędu i zastosowanie rozwiązań ICT w administracji samorządowej.

 

Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia 30.08.2012r., przy czym zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu na inny dzień w II połowie sierpnia przypadający na dzień tygodnia od poniedziałku do piątku.

 

 Lokalizacja

Seminarium będzie zrealizowane w salach konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Limanowej

 Seminarium będzie składało się z dwóch części (razem ok. 120 osób):

1. ogólnej (dla wszystkich uczestników – ok. 120 osób),

2. panelowej (dwa panele po ok. 60 osób),

 
Obowiązki stron:

Zamawiający udostępni 2 sale konferencyjne 1/ dla ok. 120 osób, 2/ dla ok. 60 osób, wyposażone w:

-          miejsca siedzące w ustawieniu co najmniej teatralnym,

-          sprzęt do prezentacji (ekran, rzutnik multimedialny),

-          nagłośnienie,

-          stół prezydialny dla min. 5 osób,

Wykonawca zapewni

-          laptopy i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia prezentacji/ prelekcji,

-          oznakowanie sali konferencyjnej oraz drogi do sal, w których odbędą się część ogólna
i panele,

-           recepcję seminarium,

-           personel: 10 prelegentów, moderatorów, obsługę techniczną i cateringu,

-          materiały informacyjne/ promocyjne

-          obsługę gastronomiczną.

 

 Materiały promocyjne i informacyjne

1.   Wykonawca zapewni materiały konferencyjne dla wszystkich uczestników seminarium, przygotowane w sposób jednolity,  w formie co najmniej papierowej (min. 50 stron w formacie A4) wraz z porządkiem spotkania wpięte w skoroszyt/ lub tym podobne.

2.    Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy program seminarium nie później niż na 20 dni przed planowanym terminem realizacji spotkania seminaryjnego.

3.      Wykonawca  przeprowadzi rekrutację na seminarium –w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekaże Zamawiającemu  informację o wynikach rekrutacji 3 dni przez terminem seminarium.

4.  Wykonawca zapewni zgodność wszelkich materiałów niezbędnych do organizacji seminarium (w tym prezentacji, materiałów przeznaczonych dla gości oraz uczestników) z wizualizacja obowiązująca w ramach projektu, odpowiednie informowanie gości oraz uczestników o współfinansowaniu ze środków UE.

5.   Zamawiający dostarczy wykonawcy materiały promocyjne projektu w postaci bannerów, plakatów, ulotek i gadżetów, papieru na zaproszenia.

 

 Promocja

Wykonawca zapewni i przedłoży zamawiającemu:

-          1 komplet materiałów konferencyjnych

-          dokumentację fotograficzną seminarium (min. 10 zdjęć) w formie elektronicznej

-          listy: uczestników seminarium, odbioru materiałów, korzystania z cateringu.

 

 Personel

Wykonawca zapewni personel do obsługi seminarium, tj.: obsługi cateringu, obsługi technicznej
w tym:

-      zapewnienie min. 10 prelegentów (w uzgodnieniu z Zamawiającym),

-       zapewnienie moderatorów prowadzących poszczególne części seminarium,

-    zapewnienie recepcji konferencji, której zadaniem będzie: rejestracja uczestników oraz rozdanie materiałów konferencyjnych, udzielanie uczestnikom informacji dotyczących organizacji seminarium – min. 1 godz. przed rozpoczęciem rejestracji uczestników oraz w trakcie jego trwania;

-      zapewnienie prawidłowego działania sprzętu audio-video w trakcie całego seminarium,

-      osoby obsługujące seminarium powinny być ubrane w jednolite, eleganckie stroje, w stonowanych kolorach i posiadać identyfikatory.

 

 Obsługa gastronomiczna

Wykonawca zapewni:

1. usługę gastronomiczną, składającą się z:

-     przerwy kawowej „powitalnej” (świeżo parzona, gorąca kawa i herbata, do napojów gorących podane będą dodatki: mleczko, cytryna, cukier, soki 100%, butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana, ciastka – min. 3 rodzaje kruchych ciastek, ciasto – min. 2 rodzaje ciasta); w Sali konferencyjnej, w której będzie się odbywała część ogólna;

-    przerwy kawowej (świeżo parzona, gorąca kawa i herbata, do napojów gorących podane będą dodatki: mleczko, cytryna, cukier, soki 100%, butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana, ciastka – min. 3 rodzaje kruchych ciastek, ciasto – min. 2 rodzaje ciasta; w Salach, w których będą się odbywały panele;

-       lunchu składającego się z: przystawek, zupy, ciepłego dania głównego (minimum 3 rodzaje, w tym jeden wegetariański), min. dwóch rodzajów sałatek, deseru (min. 2 rodzaje), napojów zimnych (butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana, soki i napoje owocowe), napojów gorących (świeżo parzona, gorąca kawa i herbata) w lokalu znajdującym się  w odległości nie większej niż 500 m od siedziby Urzędu

2. Na jednego uczestnika seminarium powinno przypadać w ramach każdej przerwy kawowej min.:

-          1 filiżanka kawy,

-          1 filiżanka herbaty,

-          0,3 l soku,

-          0,33 l wody mineralnej,

-          3 ciasteczka,

-          1 porcja ciasta.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji menu lunchu nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem konferencji.

4. Wyklucza się użycie jednorazowych sztućców i zastawy.

5. Wykonawca zapewni wyposażenie do organizacji cateringu: naczynia, sztućce, obrusy, itp.

 

Wszelkie elementy związane z organizacją seminarium nie opisane wyżej podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.


Cena będzie miała charakter ryczałtowy i obejmie wszystkie niezbędne elementy dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

 

CPV:  55300000-3 – usługi restauracyjne dotyczące podawania posiłków, 79951000-5 – usługi
w zakresie organizowania seminariów

 

II Główne warunki udziału w postępowaniu 

 

1.  znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2.      zapewnienie profesjonalnego personelu obsługowego


III Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a)  złożyć w formie pisemnej (faxem lub drogą elektroniczną - skan wypełnionego formularza oferty) na Formularzu Oferty, adres poczty: pokl@powiat.limanowa.pl, fax 18 3337897 do dnia 15.06.2012 do godz. 7.00

b) sposób obliczenia ceny oferty: Cenę należy podać w „Formularzu Oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w Złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku za całodzienne świadczenie usługi.

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania.

 

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1

2

Joanna Dutka tel. 18 3337835  e-mail: joanna.dutka@powiat.limanowa.pl

Barbara Bielak-Piksa tel. 18 3337897 e-mail: barbara.bielak@powiat.limanowa.pl

 

V  Kryterium wyboru oferty

 

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

VI Załączniki:

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest:

- formularz_oferty

 

WARSZTATY Z ZAKRESU AUDITU WEWNĘTRZNEGO

W dniach 21-22.06.2012r. w Rabce Zdrój odbędą się 2-dniowe warsztaty wyjazdowe z zakresu auditu wewnętrznego.

 

SZKOLENIE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

W dniach 15, 18, 25 oraz 27.06.2012 odbędą się szkolenia, skierowane do wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej,  z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Zajęcia odbywają się w sali 204.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

img.iap.pl/s/770/206883/Edytor/File/Scan_Doc0003.pdf

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 


Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego i do składania ofert na:

„Organizację seminarium w zakresie dobrych praktyk rozwiązań ICT i funkcjonalności
e-urzędu w ramach projektu pn.: „Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego".

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowego seminarium w zakresie dobrych praktyk ICT oraz funkcjonowania e-urzędu dla grupy ok. 120-osobowej (w godzinach 8.00 – 16.00) w miesiącu lipcu 2012r.

 

Podczas zaplanowanego seminarium zaprezentowane zostaną dobre praktyki dot. rozwiązań informatycznych/ elektronicznych w jst.

Na dwóch prowadzonych równolegle panelach, omówione zostaną:

I.       Dobre praktyki zarządzania w samorządzie powiatowym

II.     Funkcjonowanie e-urzędu i zastosowanie rozwiązań ICT w administracji samorządowej.

 

Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia 12.07.2012r., przy czym zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu na inny dzień w I połowie lipca przypadający na dzień tygodnia od poniedziałku do piątku.

 

 Lokalizacja

Seminarium będzie zrealizowane w salach konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Limanowej

 Seminarium będzie składało się z dwóch części (razem ok. 120 osób):

1. ogólnej (dla wszystkich uczestników – ok. 120 osób),

2. panelowej (dwa panele po ok. 60 osób),

 
Obowiązki stron:

Zamawiający udostępni 2 sale konferencyjne 1/ dla ok. 120 osób, 2/ dla ok. 60 osób, wyposażone w:

-          miejsca siedzące w ustawieniu co najmniej teatralnym,

-          sprzęt do prezentacji (ekran, rzutnik multimedialny),

-          nagłośnienie,

-          stół prezydialny dla min. 5 osób,

Wykonawca zapewni

-          rekrutację uczestników (w porozumieniu z zamawiającym),

-          laptopy i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia prezentacji/ prelekcji,

-          oznakowanie sali konferencyjnej oraz drogi do sal, w których odbędą się część ogólna
i panele,

-           recepcję seminarium,

-           personel: 10 prelegentów, moderatorów, obsługę techniczną i cateringu,

-          materiały informacyjne/ promocyjne

-          obsługę gastronomiczną.

 

 Rekrutacja:

Wykonawca przeprowadzi rekrutację na seminarium:

- lista osób i projekt zaproszenia - w uzgodnieniu z zamawiającym

- dostarczy zaproszenia co najmniej w formie tradycyjnej listowej (ilość ok. 200 szt.), min. na 10 dni przed ustalonym terminem seminarium.

 

 Materiały promocyjne i informacyjne

1.   Wykonawca zapewni materiały konferencyjne dla wszystkich uczestników seminarium, przygotowane w sposób jednolity,  w formie co najmniej papierowej (min. 50 stron w formacie A4) wraz z porządkiem spotkania wpięte w skoroszyt/ lub tym podobne.

2.    Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy program seminarium nie później niż na 20 dni przed planowanym terminem realizacji spotkania seminaryjnego.

3.      Wykonawca  przeprowadzi rekrutację na seminarium –w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekaże Zamawiającemu  informację o wynikach rekrutacji 3 dni przez terminem seminarium.

4.  Wykonawca zapewni zgodność wszelkich materiałów niezbędnych do organizacji seminarium (w tym prezentacji, materiałów przeznaczonych dla gości oraz uczestników) z wizualizacja obowiązująca w ramach projektu, odpowiednie informowanie gości oraz uczestników o współfinansowaniu ze środków UE.

5.   Zamawiający dostarczy wykonawcy materiały promocyjne projektu w postaci bannerów, plakatów, ulotek i gadżetów, papieru na zaproszenia.

 

 Promocja

Wykonawca zapewni i przedłoży zamawiającemu:

-          1 komplet materiałów konferencyjnych

-          dokumentację fotograficzną seminarium (min. 10 zdjęć) w formie elektronicznej

-          listy: uczestników seminarium, odbioru materiałów, korzystania z cateringu.

 

 Personel

Wykonawca zapewni personel do obsługi seminarium, tj.: obsługi cateringu, obsługi technicznej
w tym:

-      zapewnienie min. 10 prelegentów (w uzgodnieniu z Zamawiającym),

-       zapewnienie moderatorów prowadzących poszczególne części seminarium,

-    zapewnienie recepcji konferencji, której zadaniem będzie: rejestracja uczestników oraz rozdanie materiałów konferencyjnych, udzielanie uczestnikom informacji dotyczących organizacji seminarium – min. 1 godz. przed rozpoczęciem rejestracji uczestników oraz w trakcie jego trwania;

-      zapewnienie prawidłowego działania sprzętu audio-video w trakcie całego seminarium,

-      osoby obsługujące seminarium powinny być ubrane w jednolite, eleganckie stroje, w stonowanych kolorach i posiadać identyfikatory.

 

 Obsługa gastronomiczna

Wykonawca zapewni:

1. usługę gastronomiczną, składającą się z:

-     przerwy kawowej „powitalnej” (świeżo parzona, gorąca kawa i herbata, do napojów gorących podane będą dodatki: mleczko, cytryna, cukier, soki 100%, butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana, ciastka – min. 3 rodzaje kruchych ciastek, ciasto – min. 2 rodzaje ciasta); w Sali konferencyjnej, w której będzie się odbywała część ogólna;

-    przerwy kawowej (świeżo parzona, gorąca kawa i herbata, do napojów gorących podane będą dodatki: mleczko, cytryna, cukier, soki 100%, butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana, ciastka – min. 3 rodzaje kruchych ciastek, ciasto – min. 2 rodzaje ciasta; w Salach, w których będą się odbywały panele;

-       lunchu składającego się z: przystawek (minimum 2 rodzaje), zupy (minimum 2 rodzaje, w tym jedna wegetariańska), ciepłego dania głównego (minimum 3 rodzaje, w tym jeden wegetariański), min. dwóch rodzajów sałatek, deseru (min. 2 rodzaje), napojów zimnych (butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana, soki i napoje owocowe), napojów gorących (świeżo parzona, gorąca kawa i herbata) w lokalu znajdującym się  w odległości nie większej niż 500 m od siedziby Urzędu

2. Na jednego uczestnika seminarium powinno przypadać w ramach każdej przerwy kawowej min.:

-          1 filiżanka kawy,

-          1 filiżanka herbaty,

-          0,3 l soku,

-          0,33 l wody mineralnej,

-          3 ciasteczka,

-          1 porcja ciasta.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji menu lunchu nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem konferencji.

4. Wyklucza się użycie jednorazowych sztućców i zastawy.

5. Wykonawca zapewni wyposażenie do organizacji cateringu: naczynia, sztućce, obrusy, itp.

 

Wszelkie elementy związane z organizacją seminarium nie opisane wyżej podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.


Cena będzie miała charakter ryczałtowy i obejmie wszystkie niezbędne elementy dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

 

CPV:  55300000-3 – usługi restauracyjne dotyczące podawania posiłków, 79951000-5 – usługi
w zakresie organizowania seminariów

 

II Główne warunki udziału w postępowaniu 

 

1.  znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2.      zapewnienie profesjonalnego personelu obsługowego


III Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a)  złożyć w formie pisemnej (faxem lub drogą elektroniczną - skan wypełnionego formularza oferty) na Formularzu Oferty, adres poczty: pokl@powiat.limanowa.pl, fax 18 3337897 do dnia 04.06.2012 do godz. 7.00

b)  sposób obliczenia ceny oferty: Cenę należy podać w „Formularzu Oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w Złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku za całodzienne świadczenie usługi.

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania.

 

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1

2

Joanna Dutka tel. 18 3337835  e-mail: joanna.dutka@powiat.limanowa.pl

Barbara Bielak-Piksa tel. 18 3337897 e-mail: barbara.bielak@powiat.limanowa.pl

 

V  Kryterium wyboru oferty

 

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

VI Załączniki:

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

-         Formularz oferty

 

 Szkolenie Coaching uzupełniający z nowych funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów (e-SOD)

 W sali konferencyjnej (204) Starostwa Powiatowego w Limanowej odbędzie się szkolenie COACHING UZUPEŁNIAJĄCY Z NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU e-SOD  dla grup:

- użytkowników systemu (w terminie 11.06.2012 oraz 12.06.2012 - w wieku 45+),

- liderów (w terminie 13.06.2012),

- kadry kierowniczej (w terminie 14.06.2012).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego i do składania ofert na:

„Organizację seminarium w zakresie dobrych praktyk rozwiązań ICT i funkcjonalności
e-urzędu w ramach projektu pn.: „Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego".

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowego seminarium w zakresie dobrych praktyk ICT oraz funkcjonowania e-urzędu dla grupy ok. 120-osobowej (w godzinach 8.00 – 16.00) w miesiącu lipcu 2012r.

 

Podczas zaplanowanego seminarium zaprezentowane zostaną dobre praktyki dot. rozwiązań informatycznych/ elektronicznych w jst.

Na dwóch prowadzonych równolegle panelach, omówione zostaną:

I.       Dobre praktyki zarządzania w samorządzie powiatowym

II.     Funkcjonowanie e-urzędu i zastosowanie rozwiązań ICT w administracji samorządowej.

 

Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia 03.07.2012r., przy czym zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu na inny dzień w I połowie lipca przypadający na dzień tygodnia od poniedziałku do piątku.

 

 Lokalizacja

Seminarium będzie zrealizowane w salach konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Limanowej

 Seminarium będzie składało się z dwóch części (razem ok. 120 osób):

1. ogólnej (dla wszystkich uczestników – ok. 120 osób),

2. panelowej (dwa panele po ok. 60 osób),

 
Obowiązki stron:

Zamawiający udostępni 2 sale konferencyjne 1/ dla ok. 120 osób, 2/ dla ok. 60 osób, wyposażone w:

-          miejsca siedzące w ustawieniu co najmniej teatralnym,

-          sprzęt do prezentacji (ekran, rzutnik multimedialny),

-          nagłośnienie,

-          stół prezydialny dla min. 5 osób,

Wykonawca zapewni

-          rekrutację uczestników (w porozumieniu z zamawiającym),

-          laptopy i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia prezentacji/ prelekcji,

-          oznakowanie sali konferencyjnej oraz drogi do sal, w których odbędą się część ogólna
i panele,

-           recepcję seminarium,

-           personel: 10 prelegentów, moderatorów, obsługę techniczną i cateringu,

-          materiały informacyjne/ promocyjne

-          obsługę gastronomiczną.

 

 Rekrutacja:

Wykonawca przeprowadzi rekrutację na seminarium:

- lista osób i projekt zaproszenia - w uzgodnieniu z zamawiającym

- dostarczy zaproszenia co najmniej w formie tradycyjnej listowej (ilość ok. 200 szt.), min. na 10 dni przed ustalonym terminem seminarium.

 

 Materiały promocyjne i informacyjne

1.   Wykonawca zapewni materiały konferencyjne dla wszystkich uczestników seminarium, przygotowane w sposób jednolity,  w formie co najmniej papierowej (min. 50 stron w formacie A4) wraz z porządkiem spotkania wpięte w skoroszyt/ lub tym podobne.

2.    Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy program seminarium nie później niż na 20 dni przed planowanym terminem realizacji spotkania seminaryjnego.

3.      Wykonawca  przeprowadzi rekrutację na seminarium –w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekaże Zamawiającemu  informację o wynikach rekrutacji 3 dni przez terminem seminarium.

4.  Wykonawca zapewni zgodność wszelkich materiałów niezbędnych do organizacji seminarium (w tym prezentacji, materiałów przeznaczonych dla gości oraz uczestników) z wizualizacja obowiązująca w ramach projektu, odpowiednie informowanie gości oraz uczestników o współfinansowaniu ze środków UE.

5.   Zamawiający dostarczy wykonawcy materiały promocyjne projektu w postaci bannerów, plakatów, ulotek i gadżetów, papieru na zaproszenia.

 

 Promocja

Wykonawca zapewni i przedłoży zamawiającemu:

-          1 komplet materiałów konferencyjnych

-          dokumentację fotograficzną seminarium (min. 10 zdjęć) w formie elektronicznej

-          listy: uczestników seminarium, odbioru materiałów, korzystania z cateringu.

 

 Personel

Wykonawca zapewni personel do obsługi seminarium, tj.: obsługi cateringu, obsługi technicznej
w tym:

-      zapewnienie min. 10 prelegentów (w uzgodnieniu z Zamawiającym),

-       zapewnienie moderatorów prowadzących poszczególne części seminarium,

-    zapewnienie recepcji konferencji, której zadaniem będzie: rejestracja uczestników oraz rozdanie materiałów konferencyjnych, udzielanie uczestnikom informacji dotyczących organizacji seminarium – min. 1 godz. przed rozpoczęciem rejestracji uczestników oraz w trakcie jego trwania;

-      zapewnienie prawidłowego działania sprzętu audio-video w trakcie całego seminarium,

-      osoby obsługujące seminarium powinny być ubrane w jednolite, eleganckie stroje, w stonowanych kolorach i posiadać identyfikatory.

 

 Obsługa gastronomiczna

Wykonawca zapewni:

1. usługę gastronomiczną, składającą się z:

-     przerwy kawowej „powitalnej” (świeżo parzona, gorąca kawa i herbata, do napojów gorących podane będą dodatki: mleczko, cytryna, cukier, soki 100%, butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana, ciastka – min. 3 rodzaje kruchych ciastek, ciasto – min. 2 rodzaje ciasta); w Sali konferencyjnej, w której będzie się odbywała część ogólna;

-    przerwy kawowej (świeżo parzona, gorąca kawa i herbata, do napojów gorących podane będą dodatki: mleczko, cytryna, cukier, soki 100%, butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana, ciastka – min. 3 rodzaje kruchych ciastek, ciasto – min. 2 rodzaje ciasta; w Salach, w których będą się odbywały panele;

-       lunchu składającego się z: przystawek (minimum 2 rodzaje), zupy (minimum 2 rodzaje, w tym jedna wegetariańska), ciepłego dania głównego (minimum 3 rodzaje, w tym jeden wegetariański), min. dwóch rodzajów sałatek, deseru (min. 2 rodzaje), napojów zimnych (butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana, soki i napoje owocowe), napojów gorących (świeżo parzona, gorąca kawa i herbata) w lokalu znajdującym się  w odległości nie większej niż 500 m od siedziby Urzędu

2. Na jednego uczestnika seminarium powinno przypadać w ramach każdej przerwy kawowej min.:

-          1 filiżanka kawy,

-          1 filiżanka herbaty,

-          0,3 l soku,

-          0,33 l wody mineralnej,

-          3 ciasteczka,

-          1 porcja ciasta.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji menu lunchu nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem konferencji.

4. Wyklucza się użycie jednorazowych sztućców i zastawy.

5. Wykonawca zapewni wyposażenie do organizacji cateringu: naczynia, sztućce, obrusy, itp.

 

Wszelkie elementy związane z organizacją seminarium nie opisane wyżej podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.


Cena będzie miała charakter ryczałtowy i obejmie wszystkie niezbędne elementy dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

 

CPV:  55300000-3 – usługi restauracyjne dotyczące podawania posiłków, 79951000-5 – usługi
w zakresie organizowania seminariów

 

II Główne warunki udziału w postępowaniu 

 

1.  znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2.      zapewnienie profesjonalnego personelu obsługowego


III Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a)  złożyć w formie pisemnej (faxem lub drogą elektroniczną - skan wypełnionego formularza oferty) na Formularzu Oferty, adres poczty: pokl@powiat.limanowa.pl, fax 18 3337897 do dnia 28.05.2012 do godz. 7.00

b)  sposób obliczenia ceny oferty: Cenę należy podać w „Formularzu Oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w Złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku za całodzienne świadczenie usługi.

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania.

 

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1

2

Joanna Dutka tel. 18 3337835  e-mail: joanna.dutka@powiat.limanowa.pl

Barbara Bielak-Piksa tel. 18 3337897 e-mail: barbara.bielak@powiat.limanowa.pl

 

V  Kryterium wyboru oferty

 

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

VI Załączniki:

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

-         Formularz oferty

 

 

Szkolenie Coaching uzupełniający z nowych funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów (e-SOD)

 W sali konferencyjnej (204) Starostwa Powiatowego w Limanowej odbędzie się szkolenie COACHING UZUPEŁNIAJĄCY Z NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU e-SOD  dla grup:

- użytkowników systemu (w terminie14.05.2012),

- liderów (w terminie 11.05.2012),

- kadry kierowniczej (w terminie 10.05.2012).

 

Szkolenie Coaching uzupełniający z nowych funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów (e-SOD)

W sali konferencyjnej (204) Starostwa Powiatowego w Limanowej odbędzie się szkolenie COACHING UZUPEŁNIAJĄCY Z NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU e-SOD  dla grup:

- użytkowników systemu (w terminie 23.04.2012),

- liderów (w terminie 20.04.2012),

- kadry kierowniczej (w terminie 19.04.2012).

 

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

 
Starostwo Powiatowe w Limanowej zaprasza na spotkanie informacyjne w zakresie działań podejmowanych przez Powiat Limanowski w aspekcie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej (201) Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Program spotkania:

1. Otwarcie spotkania i przywitanie gości – Starosta Limanowski Jan Puchała

2. Przedstawienie zasad funkcjonowania mapy aktywności organizacji pozarządowych oraz procedury konsultacji społecznych – Dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Turystyki Robert Surdziel

3. Przekazanie informacji na temat udziału w Konkursie „Wolontariusz Roku 2012 Powiatu Limanowskiego” - Dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Turystyki Robert Surdziel

4. Wykład na temat „Działalność pożytku publicznego, warunki uzyskania statusu OPP (procedura)” – Aplikantka radcowska, doradca ds. organizacji pozarządowych Paulina Podwika

5. Omówienie zasad ubiegania się o pomoc w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów – Dyrektor Biura Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” Janusz Pazdan

Na spotkanie zaprasza Jan Puchała Starosta Limanowski.

 

Szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej

W dniach 05, 12 i 13.04.2012r. (termin do wyboru) odbędzie się szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej, skierowane do wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej. Zajęcia będą sie odbywały w sali 204.

 

Szkolenie z etyki i przeciwdziałania korupcji

W dniach 28, 29, 30.03.2012r. (termin do wyboru) odbędzie się szkolenie z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji, skierowane do wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej. Zajęcia będą się odbywały w sali 204.

 

Warsztaty z Zarządzania Zasobami Ludzkimi

W dniach 22-24.03.2012r. odbędą się 3-dniowe warsztaty wyjazdowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Warsztaty z zakresu etyki

W dniach 12-14.03.2012r. odbędą sie 3-dniowe stacjonarne warsztaty z zakresu etyki (8 godzin lekcyjnych dziennie), podczas których dokonany zostanie przegląd i aktualizacja uregulowań wewnętrznych oraz opracowane standardy etyki. Zajęcia będą się odbywały w sali 204.

 

Warsztaty z zakresu planowania strategicznego

W dniach 15-16.03.2012r. odbędą się warsztaty wyjazdowe z zakresu planowania strategicznego. Skierowane są one do pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej zajmujących się opracowywaniem strategii.

 

Szkolenie Coaching uzupełniający z nowych funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów (e-SOD)

W dniach 01, 05, 06.03.2012r. (termin do wyboru) odbędzie się szkolenie z zakresu e-SOD. Zajęcia będą się odbywały w sali 204, w godz. 8.00-16.00.

W dniach 09, 10, 13.02.2012r. (termin do wyboru) odbędzie się szkolenie z zakresu e-SOD. Zajęcia będą się odbywały w sali 204, w godz. 8.00-16.00.

 

Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych

W dniu 27.12.2011r. w sali 201 w godz. 8.00-14.30 odbędzie sie szkolenie z zakresu prawa zamówien publicznych skierowane do pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

Szkolenie z zakresu komunikacji wewnętrznej i pracy w zespole

W terminach 13 i 15.12.2011r. (termin do wyboru) odbędzie się szkolenie z zakresu komunikacji wewnętrznej i pracy w zespole. Szkolenie skierowane jest do pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej. Zajęcia będą sie odbywały w sali 204 w godz. 9.00-15.30.

 

Szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta

W terminach 06, 12, 14.12.2011r. (termin do wyboru) odbędzie się szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta. Szkolenie skierowane jest do pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej. Zajęcia odbywały się będą w godz. 9.00-15.30 w salach 204 (terminy 06 i 12.12.2011) oraz 201 (14.12.2011).

 

Szkolenie z zakresu metodyki kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu i innych podmiotach

W dniu 13.12.2011r. w sali 204 odbędzie się szkolenie z zakresu metodyki kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu i innych podmiotach. Szkolenie skierowane jest do 10-ciu pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej. Zajęcia odbywały się będą w godz. 8.30-15.00.

 

Szkolenie z zakresu inwentaryzacji i zarządzania mieniem jst

W dniu 08.12.2011r. w sali 204 odbędzie się szkolenie, skierowane do 10-ciu pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej, z zakresu inwentaryzacji i zarządzania mieniem jst. Zajęcia odbywały się będą w godz. 8.00-14.30.

 

Szkolenie z zakresu odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy publicznych

W dniu 05.12.2011r. w sali 204 odbędzie się szkolenie, skierowane do 15-stu pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej, z zakresu odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy ublicznych. Zajęcia odbywały sie będą w godz. 8.00-14.30.

 

Szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania internetu

W dniach 31.10.2011r., 03, 08 i 09.11.2011r. odbędą się szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania internetu. Szkolenia skierowane są do wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej. Zajęcia odbywały się będą w sali 204 w godz. 8.00 - 14.30.

 

Szkolenie z zakresu współpracy JST z organizacjami pozarządowymi

W dniu 17.10.2011r. w sali 201 odbędzie się szkolenie, skierowane do 20-stu pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej, z zakresu współpracy JST z orgzanizajcjami pozarządowymi.

 

Szkolenie z zakresu Audytu kompetencyjnego i okresowej oceny pracowników

W dniach 20.09.2011r. oraz 11.10.2011r. odbędą się szkolenia,  skierowane do 30-stu Pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej, z zakresu Audytu kompetencyjnego i okresowej oceny pracowników. Zajęcia będą się odbywały w sali 204.

 

Szkolenie z zakresu Prawa Administracyjnego

W dniach 09 i 13.09.2011 r. oraz 07 i 21.10.2011r. odbędą się szkolenia, skierowane do 60-ciu Pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej, z zakresu Prawa administracyjnego. Zajęcia będą się odbywały w sali 204.

 

Szkolenie z zakresu Public Relations

W dniu 07.09.2011r. w Karczmie Matras w Limanowej odbędzie się szkolenie z zakresu Public Relations. Uczestnikami szkolenia będzie 20-stu pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

Rekrutacja na studia podyplomowe i kurs informatyczny

W dniach 08-19.08.2011r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe i kurs informatyczny realizowane w ramach projektu "Wyższa jakośc i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego". Zgłoszenia przyjmowane sa w pokoju 232a lub 231.

 

Szkolenie coaching dla administratorów i użytkowników elektronicznego obiegu dokumentów e-SOD

W dniach 07,08,11.07.2011 r., 16,17,18.08. 2011 r. oraz 23,26,27.09.2011 r. odbędą się szkolenia z zakresu coachingu dla administratorów i użytkowników elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Zajęcia będą się odbywały w Sali konferencyjnej nr 204.

 

Konferencja w zakresie dobrych praktyk zarządzania

ZAPROSZENIE

Powiat Limanowski

zaprasza na

konferencję w zakresie

DOBRYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA W JST

która odbędzie się

17.06.2011 (tj. piątek)

w Karczmie Matras w Limanowej przy ul. Józefa Marka 52

 

Cel konferencji: wymiana doświadczeń pomiędzy JST

Ramowy program konferencji:

     9.00 -   9.30       Rejestracja uczestników konferencji

     9.30 -   9.45       Powitanie oraz wystąpienia zaproszonych gości          

     9.45 - 12.30       Systemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego

   12.30 - 13.30       Obiad

   13.30 - 16.15       Podsumowanie wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Limanowej

                               systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji

                               oraz Dobrych Praktyk wdrożeń w samorządach

   16.15 - 16.45       Podsumowanie konferencji

 

Ze względu na tematykę i charakter spotkania, do udziału w konferencji zapraszamy dowolną liczbę osób (w szczególności kadrę kierowniczą) reprezentującą Państwa jednostkę.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu/ ew. noclegu.

 
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 183337897:

Joanna Dutka  joanna.dutka@powiat.limanowa.pl

Barbara Bielak  barbara.bielak@powiat.limanowa.pl

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

 


Szkolenie z zakresu komunikacji i partycypacji społecznej

W dniu 09.06.2011 r. w sali 204 odbędzie się szkolenie z komunikacji i partycypacji społecznej. Uczestnikami szkolenia będzie 20-stu pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego do składania ofert na:

„Organizacja konferencji w zakresie dobrych praktyk zarządzania w ramach projektu pn.: „Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego".

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja konferencji w zakresie dobrych praktyk zarządzania w ramach projektu pn.: „Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego".

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowej konferencji dla grupy ok. 100-osobowej (w godzinach 8.00 – 18.00) w miesiącu czerwcu z zakresu dobrych praktyk zarządzania.

Zlecana usługa obejmuje:

- wynajem Sali konferencyjnej, wyposażonej w sprzęt audiowizualny umożliwiający przeprowadzenie konferencji, mieszczącej min. 100 osób oraz oddzielnej Sali restauracyjnej na min. 100 osób,

- całodzienny barek kawowy dla 100 osób (kawa, herbata, soki, woda mineralna, ciastka, paluszki),

- obiad dla 100 osób (2-daniowy, deser oraz napoje do obiadu)

Planowany termin wykonania zamówienia 17.06.2011r., przy czym zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu na inny dzień w II połowie czerwca przypadający na dzień tygodnia od poniedziałku do piątku.

CPV:  55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, 55300000-3 – usługi restauracyjne dotyczące podawania posiłków, 79951000-5 – usługi w zakresie organizowania seminariów

II Główne warunki udziału w postępowaniu

1. Dysponowanie odpowiednimi warunkami lokalowymi i technicznymi tj. wymagane 2 sale każda mieszcząca co najmniej 100 osób, w tym jedna sala konferencyjna wyposażona w sprzęt audiowizualny oraz druga sala restauracyjna – w tym celu należy przedłożyć opis obiektu, który Wykonawca proponuje do wykonania zamówienia.

III Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (drogą elektroniczną lub faxem skan wypełnionego formularza oferty) na Formularzu Oferty, adres poczty: pokl@powiat.limanowa.pl, fax 18 3337897 do dnia 31.05.2011 do godz. 15.00

b) sposób obliczenia ceny oferty: Cenę należy podać w „Formularzu Oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w Złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku za całodzienne świadczenie usługi.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania.

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Joanna Dutka tel. 18 3337835 e-mail: joanna.dutka@powiat.limanowa.pl

Barbara Bielak tel. 18 3337897 e-mail: barbara.bielak@powiat.limanowa.pl

V  Kryterium wyboru oferty

1. Cena (koszt) - 100%

VI Załączniki:

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

Formularz oferty

 

Szkolenie z zakresu KPA

W dniach 30.05.2011, 06, 20, 27.06.2011 odbędą się szkolenia, skierowane do pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej, z zakresu KPA. Zajęcia będą się odbywały w sali 204.

 

Szkolenie z zakresu informacji o wymogach prawnych i sposobie pracy w e-urzędzie

W dniach 12, 13, 24 i 31.05.2011 odbywają się szkolenia, skierowane do pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej, z zakresu informacji o wymogach prawnych i sposobu pracy w e-urzędzie. Zajęcia odbywaja się w sali 204.

 

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

W dniach 09, 16, 23 oraz 27.05.2011 trwają szkolenia, skierowane do pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej,  z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Zajęcia odbywaja się w sali 204, natomiast 16.05.2011 w sali 201.