Doskonalenie kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędzie

Audit wstępny oceniający istniejące elementy systemu bezpieczeństwa *

Audit certyfikujący*

Szkolenie z zakresu auditu wewnętrznego SZBI

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych  i bezpieczeństwa informacji *

Audit nadzoru

Warsztaty z zakresu auditu wewnętrznego

Poprawa dostępności urzędu dla klientów

oraz doskonalenie umiejętności pracowników w zakresie systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Szkolenie z funkcjonowania e-urzędu i społeczeństwa informacyjnego *

Diagnoza stanu wdrażania systemu elektronicznego obiegu dokumentów w starostwie *

Coaching dla administratorów i użytkowników systemu elektronicznego obiegu dokumentów (e-SOD)

Coaching  uzupełniający z nowych funkcjonalności  systemu elektronicznego obiegu dokumentów (e-SOD)

Zakup i montaż tablic kierunkowych do siedziby urzędu*

Zakup i montaż tablicy informacyjnej wolnostojącej*

Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych*

Zakup i ustawienie zewnętrznych punktów obsługi klienta (infokioski)*

Szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta

Usprawnienie zarządzania w obszarze stanowionego prawa, zarządzania strategicznego

oraz opracowanie zasad monitoringu wskaźnika decyzji uchylanych

Szkolenie z KPA *

Szkolenie z zakresu prawa administracyjnego

Szkolenie i warsztaty z zakresu planowania strategicznego w administracji publicznej

Szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej

Szkolenie z zakresu odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy publicznych

Wzmocnienie zarządzania kadrami oraz wdrożenie Systemu rozwoju kompetencji kadr

Szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Szkolenie z zakresu audytu kompetencyjnego i oceny okresowej pracowników

Szkolenie ogólne z zarządzania projektami*

Kursy informatyczne dla 2 administratorów sieci

Przeprowadzenie audytu kompetencyjnego oraz analizy potrzeb szkoleniowych, profili kompetencyjnych, polityki szkoleniowej

Szkolenie z zakresu komunikacji wewnętrznej i pracy w zespole

Podniesienie poziomu komunikacji i partycypacji społecznej

Szkolenia z zakresu PR

Szkolenie z współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szkolenie z komunikacji i partycypacji społecznej

Spotkanie informacyjne z organizacjami pozarządowymi dotyczące opracowanych zasad współpracy

Zamieszczenie na portalu internetowym starostwa (projektu) opracowanej mapy organizacji pozarządowych i konsultacji społecznych

Usprawnienie przejrzystości procedur funkcjonowania urzędu

Szkolenia z  prawa zamówień publicznych

Szkolenie z efektywnego wykorzystania internetu

Szkolenie z zakresu informacji o wymogach prawnych i sposobie pracy w e- urzędzie

Kontrola zarządcza - szkolenie kadry kierowniczej

Szkolenie z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji

Warsztaty z etyki oraz przegląd i aktualizacja uregulowań w zakresie etyki

Szkolenie w zakresie inwentaryzacji i zarządzania mieniem jst

Szkolenie w zakresie metodyki kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu i innych podmiotach

Upowszechnianie i wymiana wśród jst dobrych praktyk

Konferencja w zakresie dobrych praktyk zarządzania *

Seminarium w zakresie dobrych praktyk rozwiązań ICT i funkcjonalności e-urzędu

Studia podyplomowe i kursy językowe

Studia podyplomowe z zakresu finansowego audytu wewnętrznego

Studia podyplomowe Administracja publiczna/Prawo administracyjne

Studia podyplomowe z zakresu gospodarki odpadami

Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

Kursy językowe

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej