Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet V „Dobre rządzenie”,


Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”,


Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

 

Projekt ten realizowany będzie do dnia 14.09.2012 r.

 

Główne cele projektu:

-         Podniesienie standardów obsługi klientów i poprawa umiejętności korzystania z technologii ICT

-         Podniesienie kompetencji i zaangażowania pracowników w proces doskonalenia i podnoszenia jakości funkcjonowania urzędu w zakresie stanowionego prawa

-         Zwiększenie przejrzystości funkcjonowania Starostwa Powiatowego

-         Ulepszenie systemu monitorowania i ewaluowania strategii rozwoju powiatu.

-         Wzmocnienie systemu podnoszenia kompetencji i wprowadzenie przejrzystości w systemie rozwoju kompetencji kadr w Starostwie Powiatowym.

-         Udoskonalenie kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym

-         Poprawa dostępu komunikacyjnego do Starostwa Powiatowego i usług przez niego oferowanych

-         Usprawnienie komunikacji i partycypacji społecznej pomiędzy Starostwem a organizacjami pozarządowymi

-         Wypracowanie stałych form wymiany doświadczeń z JST z terenu kraju i powiatu limanowskiego w zakresie dobrych praktyk zarządzania i funkcjonowania e-urzędu.

 

Projekt skierowany jest głównie do pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej

 

Działania realizowane w ramach projektu:

Studia podyplomowe

Szkolenia

Kursy językowe

Konferencje i seminaria